W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-20/09

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT"
Stanisław Dublicki
Brudzeń Duży 47, 09-414 Brudzeń


Cena oferty brutto: 2511998,56 zł
(słownie: dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 56/100).

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT"
Stanisław Dublicki
Brudzeń Duży 47, 09-414 Brudzeń


Cena oferty wybranej: 2511998,56 zł brutto
(słownie: dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 56/100).

Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. STRABAG Spółka z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa - ocena 90,13 pkt.
 2. Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT", Stanisław Dublicki, Brudzeń Duży 47, 09-414 Brudzeń - ocena 100 pkt.
 3. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL", Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck - ocena 93,56 pkt.
 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku Spółka akcyjna, ul. Przemysłowa 30, 09-400 Płock - ocena 99,36 pkt.

ZP.3410-20/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555 o długości 2364,2 mb o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyżowaniami z drogą wojewódzką.
Inwestycja realizowana będzie w obrębach Kobierniki i PGR Srebrna, gm. Stara Biała.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 14 maja 2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 80000,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Termin składania ofert upływa dnia 16 października 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 października 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 września 2009 r.

Art. 41 pkt. 12, 13, 14, 15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.

Biała: Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555
Numer ogłoszenia: 329612 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Biała , Biała 68, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, tel. 024 3668710, faks 024 3656165.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starabiala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555 o długości 2364,2 m o nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyżowaniami z drogą wojewódzką. Zamówienie obejmuje wykonanie drogi gminnej na odcinku od km 0 + 006,60 do km 2+017,68 odcinek I oraz od km 0 + 005,94 do km 0 + 359,06 odcinek II o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego o grub. 20 cm. Ponadto wykonane zostaną zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 15 cm oraz pobocza na szerokości 1,0 m umocnione kruszywem naturalnym z domieszką klińca kamiennego w ilości 25% (grub. umocnienia - 15 cm). Zestawienie powierzchni: nawierzchnia ulic z asfaltu betonowego - 10536 m2, zjazdy z asfaltu betonowego - 1984 m2, pobocza umocnione pospółką - 4353 m2. Wykonane zostaną także skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 555 w km 0+607,00; 1+898,00; 1+976,50. Powierzchnia nawierzchni skrzyżowań z drogą wojewódzką z asfaltu betonowego wynosi łącznie - 155 m2 i objęte są one odrębnymi projektami budowlanymi. Integralną częścią SIWZ jest dokumentacja budowlana, która w sposób szczegółowy opisuje przedmiot zamówienia. Inwestycja realizowana będzie w obrębach Kobierniki i PGR Srebrna, gm. Stara Biała.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium - 80000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Poniżej podane zostały warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym m. in.: - wykonywali roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w w/w okresie przynajmniej jednego zadania obejmującego roboty porównywalne do przedmiotu zamówienia (należy podać wartość oraz datę i miejsce wykonania zamówienia). Spełnienie powyższego warunku musi zostać przez wykonawcę udokumentowane poprzez załączenie kserokopii referencji wystawionych przez zamawiającego. - dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami (w przypadku braku sprzętu własnego, zgodnie z §1 ust. 2 pkt 3a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zmianami, Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie zawartym w druku nr 4 Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia niestanowiące jego własności, którymi będzie dysponował), - dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia (w przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy, zgodnie z §1 ust. 2 pkt 5a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zmianami, wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów). Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień lub zatrudnienie osoby z uprawnieniami do pełnienia obowiązków kierownika budowy w branży drogowej, a także co najmniej 5 pracowników wykwalifikowanych. Spełnienie powyższego warunku musi zostać przez wykonawcę udokumentowane poprzez załączenie kserokopii dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz przynależność tych osób do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przygotowanie pracowników (np. świadectwa, kursy itp), 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania powyżej określonych warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży stosowne oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt. 6 instrukcji dla wykonawców, na podstawie których dokonana zostanie ocena spełniania tych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu określonych w pkt. 5 instrukcji dla wykonawców, każdy wykonawca złoży wymienione poniżej oświadczenia i dokumenty. W postępowaniu wymagane są następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (druk nr 1), 2. oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych (druk nr 2). 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub poświadczona za zgodność kopia), 4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 5. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (druk nr 3). Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w w/w okresie przynajmniej jednego zadania obejmującego roboty porównywalne do przedmiotu zamówienia (należy podać ich wartość oraz datę i miejsce wykonania). Spełnienie powyższego warunku musi zostać przez wykonawcę udokumentowane poprzez załączenie kserokopii referencji wystawionych przez zamawiającego. 6. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (druk nr 4) - w przypadku braku sprzętu własnego, zgodnie z §1 ust. 2 pkt 3a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zmianami, Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie zawartym w druku nr 4 wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia niestanowiące jego własności, którymi będzie dysponował, 7. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (druk nr 5) - w przypadku osób, które nie są pracownikami Wykonawcy, zgodnie z §1 ust. 2 pkt 5a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zmianami, wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku osób fizycznych wymagane jest załączenie kopii odpowiedniego porozumienia o współpracy. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień lub zatrudnienie osoby z uprawnieniami do pełnienia obowiązków kierownika budowy w branży drogowej, a także co najmniej 5 pracowników wykwalifikowanych. Spełnienie powyższego warunku musi zostać przez wykonawcę udokumentowane poprzez załączenie kserokopii dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz przynależność tych osób do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przygotowanie pracowników (np. świadectwa, kursy itp). Ponadto, jeżeli wykonawca zamierza zatrudniać podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie tej (tych) części zamówienia, której(ych) wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców oraz zakres przewidzianych do wykonania przez nich robót (druk nr 6A). Ponadto do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.1. - 6.7. instrukcji dla wykonawców odnoszące się do danego podwykonawcy w zakresie robót, jakie mają mu być powierzone do realizacji przez wykonawcę. W przypadku, gdy oferent nie zamierza zatrudniać podwykonawców złoży oświadczenie, że całość zamówienia wykona we własnym zakresie (druk nr 6B). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3 - 6.4 instrukcji dla wykonawców składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pok. nr 6.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, Kancelaria Urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III-Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem wszelkich procedur i wymogów jakie będą wymagane w związku z ubieganiem się i uzyskaniem dofinansowania przedmiotowego zadania.

Pliki do pobrania:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Przedmiar robót odcinek nr 1
 3. Przedmiar robót odcinek nr 2
 4. Projekt budowlany - budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki - droga woj. nr 555 odcinek nr 1 (plik 1 z 3)
 5. Projekt budowlany - budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki - droga woj. nr 555 odcinek nr 1 (plik 2 z 3)
 6. Projekt budowlany - budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki - droga woj. nr 555 odcinek nr 1 (plik 3 z 3)
 7. Projekt budowlany - budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki - droga woj. nr 555 odcinek nr 2
 8. Projekt budowlany - budowa skrzyżowania w km 0 + 607
 9. Projekt budowlany - budowa skrzyżowania w km 1 + 898 (plik 1 z 2)
 10. Projekt budowlany - budowa skrzyżowania w km 1 + 898 (plik 2 z 2)
 11. Projekt budowlany - budowa skrzyżowania w km 1 + 976,50

 1. Zmiana SIWZ - wyjaśnienie do przedmiarów robót

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane