W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach - ułożenie warstwy ścieralnej

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-5/10

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach - ułożenie warstwy ścieralnej" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno


Cena brutto oferty: 218816,80 brutto
(słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście złotych 80/100).

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach - ułożenie warstwy ścieralnej" wybrana została najkorzystniejsza oferta. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno


Cena brutto oferty: 218816,80 brutto
(słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset szesnaście złotych 80/100).

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno - ocena 100 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A., ul. Przemysłowa 30, 09-400 Płock - ocena 66,55 pkt.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Sekcja I: Zamawiający

Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, tel. (24) 366-87-10, faks (24) 365-61-65.


Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Technologia wykonania robót opisana została w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 12 - 14 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Technologia wykonania robót opisana została w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 12 - 13 do SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi dysponować: wytwórnią mas bitumicznych, układarką mas bitumicznych oraz dwoma walcami drogowymi.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi dysponować: - wytwórnią mas bitumicznych, - układarką masy bitumicznej z elektronicznym systemem sterowania, która musi umożliwić ułożenie warstwy bitumicznej o szerokości min. 6m, - walcem statycznym o ciężarze całkowitym co najmniej 9 ton, - walcem wibracyjnym ogumionym o ciężarze całkowitym co najmniej 15 ton.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Sekcja I: Zamawiający

I.1) Nazwa i adres: Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, tel. (24) 366-87-10, faks (24) 365-61-65.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.starabiala.pl.
I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach - ułożenie warstwy ścieralnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty stanowiące kontynuację niedokończonej w związku z rozwiązaniem umowy inwestycji polegającej na budowie ul. Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach. Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze, określone w przedmiarze nr 1, polegające m. in. na rozebraniu i ponownym ustawieniu części krawężników, rozebraniu i ponownym ułożeniu części nawierzchni z kostki betonowej oraz przygotowaniu istniejącej warstwy wiążącej do ułożenia warstwy ścieralnej, a także na wywiezieniu gruzu, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych z regulacją wysokościową studzienek oraz wykonanie trawników zgodnie z przedmiarem nr 2. Lokalizację robót obrazuje załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółowy zakres robót do wykonania określają przedmiary robót nr 1 i 2 stanowiące załączniki nr 10 i 11. Technologia wykonania robót opisana została w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 12 - 14 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium:
Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 4000,- (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS Biała 03 9038 0004 0000 0013 2000 0040. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 07.04.2010 r. do godz. 09.00.
III.2) Zaliczki
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu wymagane jest udokumentowanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót porównywalnych do będących przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować: wytwórnią mas bitumicznych, układarką mas bitumicznych oraz dwoma walcami drogowymi.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia obowiązków: kierownika budowy w specjalności drogowej, a także 1 operatora rozkładarki mas bitumicznych oraz 2 operatorów walców drogowych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 2. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2010. Numer ogłoszenia: 78394 - 2010.


Pliki do pobrania

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 9 do SIWZ - lokalizacja robót
 3. Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót nr 1
 4. Załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót nr 2
 5. Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy i zagospodarowania terenu - ul. Modrzewiowa (plik 1 z 4)
 6. Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy i zagospodarowania terenu - ul. Modrzewiowa (plik 2 z 4)
 7. Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy i zagospodarowania terenu - ul. Modrzewiowa (plik 3 z 4)
 8. Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy i zagospodarowania terenu - ul. Modrzewiowa (plik 4 z 4)
 9. Załącznik nr 13 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 23-03-10.
 2. Zmiana i modyfikacja SIWZ.

 1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 29 marca 2010 r.

 1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 24 marca 2010 r.

 1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 31 marca 2010 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane